Algemene voorwaarden

Heeft u een vraag over de Boxer producten? Kijk dan eerst naar de algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID P. DE HEUS EN ZONEN GREUP B.V., GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE AAN DE STOUGJESDIJK 153, TE 3271 KB MIJNSHEERENLAND, GEMEENTE BINNENMAAS.

Art. 1 Algemeen.
Lid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De Heus: P. de Heus en Zonen Greup B.V.;
b. De wederpartij: de contractpartij van De Heus, die de gelding van deze voorwaarden
uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft aanvaard.
Lid 2. In het hiernavolgende wordt met de term consument bedoeld een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Lid 3. De Heus en de wederpartij kunnen van deze algemene voorwaarden afwijken, mits zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk bepalen.

Art. 2
De Heus houdt zich bedrijfsmatig bezit met de uitoefening van im- en export van/en de handel in landbouwwerktuigen en grondverzetmachines, ijzer, metalen en aanverwante artikelen; de verkoop van voertuigen (automobielen) in de algemene zin des woords.

Art. 3 Toepasselijkheid.
Lid 1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door De Heus met de wederpartij gesloten overeenkomst. Voorts zijn de algemene voorwaarden van toepassing op de periode die vooraf gaat aan het sluiten van de overeenkomst. Bijvoorbeeld een offerte wordt door De Heus dus uitgebracht onder de onderhavige voorwaarden.
Lid 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Lid 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts van kracht, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen De Heus en de wederpartij zijn overeengekomen.
Lid 4. De wederpartij, met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere aanbiedingen en overeenkomsten tussen De Heus en de wederpartij.

Art. 4 Aanbiedingen en opdrachten.
Lid 1. Al de aanbiedingen van De Heus zijn vrijblijvend. De Heus heeft tot twee dagen nadat de acceptatie van haar vrijblijvend aanbod haar heeft bereikt, het recht haar aanbod te herroepen.
Lid 2. Een aanbod wordt door De Heus gedaan, zolang de voorraad strekt.
Lid 3. Opdrachten zijn eerst dan geaccepteerd, wanneer ze door De Heus schriftelijk zijn bevestigd, danwel wanneer De Heus daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven aan de opdracht. Ook wijzigingen of bijkomstige bepalingen zijn eerst na schriftelijke bevestiging van De Heus, danwel nadat De Heus hieraan daadwerkelijk uitvoering heeft gegeven, van kracht.
Lid 4. Het in lid 3 bepaalde laat onverlet de bevoegdheid van partijen het bestaan van de opdracht en/of van de daarin aangebrachte wijzigingen met andere middelen te bewijzen.
Lid 5. De Heus is niet gebonden aan aanbiedingen, waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten voorkomen.
Lid 6. De door De Heus geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.

Art. 5 Garantie.
Lid 1. Op nieuwe verkochte roerende zaken en op nieuwe onderdelen, is geen andere garantie van toepassing, dan die welke door de fabrikant c.q. de importeur wordt verstrekt, onverminderd de rechten, die de koper op grond van de Wet heeft. De Heus draagt hierbij over aan haar wederpartij het eventueel bestaande recht op garantie met betrekking tot de door De Heus verkochte zaken, zulks jegens de fabrikant, c.q. importeur. Aan de hand van de opdrachtbevestiging, de afleveringsbon en de factuur kan worden vastgesteld om welk product het gaat en wie daarvan de importeur, c.q. de fabrikant is. De Heus is te allen tijde bereid aan haar wederpartij nadere informatie te verschaffen.
Lid 2. Op gebruikte producten is geen enkele garantie van toepassing. Deze producten worden door De Heus verkocht, in de staat waarin deze zich ten tijde van de koop bevonden. Met name geeft De Heus geen enkele garantie aan de koper betreffende het goed functioneren van het verkochte product. De Heus geeft de koper de gelegenheid het verkochte tevoren te onderzoeken.
Lid 3. De aanspraken op garantie vervallen indien:
a. De wederpartij niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken, De Heus daarvan in kennis stelt.
b. De Heus niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen.
c. Derden zonder voorkennis of toestemming van De Heus werkzaamheden hebben verricht aan het door De Heus verkochte product.

Art. 6 Levertijd.
Lid 1. De door De Heus opgegeven levertijd is vrijblijvend, er is geen sprake van een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Lid 2. De levertijd gaat in nadat de overeenkomst is gesloten en voorts over alle technische details overeenstemming is bereikt en alle gegevens die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn volledig door De Heus zijn ontvangen en de betaling, indien en voorzover deze bij de opdracht dient te geschieden, is verricht.
Lid 3. Tenzij schriftelijk een fatale termijn is overeengekomen, heeft de wederpartij bij overschrijding van de levertijd eerst actiebevoegdheid nadat zij De Heus vooraf schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De termijn die de wederpartij, De Heus minimaal dient aan te zeggen om alsnog de overeengekomen prestatie te verrichten bedraagt tenminste veertien dagen.
Lid 4. Overschrijding van de termijn die de wederpartij bij haar ingebrekestelling rechtsgeldig voor de levering heeft gesteld over overschrijding van de overeengekomen levertijd, indien uitdrukkelijk en schriftelijk een fatale termijn is overeengekomen, geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de wederpartij kan aantonen dat tijdig presteren door De Heus voor haar binnen haar bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval schriftelijk en uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde datum van overschrijding plaats te vinden. Het in dit lid bepaalde geldt niet indien de wederpartij een consument is.
Lid. 5. Overschrijding zoals bedoeld in lid 4 geeft de wederpartij niet het recht om harerzijds enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet na te komen.

Art. 7 Nakoming door De Heus.
Lid 1. De Heus is bevoegd het verschuldigde in gedeelten te voldoen.
Lid 2. De verbintenis kan door een ander dan De Heus worden nagekomen.

Art. 8 Wijzigingsbevoegdheid.
Lid 1. De Heus is bevoegd de door haar toegezegde prestatie te wijzigen indien een behoorlijke bedrijfsvoering of de belangen van derden vereisen dat zij op de normale afwikkeling van haar overeenkomst mag rekenen, terwijl zij zich in haar rechtsverhouding tot haar voorschakels niet voldoende kan beveiligen tegen de kans dat zij de door haar toegezegde prestatie slechts in gewijzigde vorm kan verschaffen. Voornoemde belangen dienen voor de wederpartij kenbaar te zijn.
Lid 2. De Heus heeft te allen tijde het recht een geringe wijziging in de door haar toegezegde prestatie aan te brengen, tenzij de wederpartij een groot en kenbaar belang heeft bij het ontvangen van de prestatie. Onder een geringe wijziging wordt verstaan een prestatie die vijf procent of minder afwijkt van de toegezegde prestatie.

Art. 9 Risico-overgang.
De prestatie van De Heus, bijvoorbeeld de door haar geleverde zaak, is voor risico van de wederpartij vanaf het tijdstip dat De Heus aan de wederpartij kennis geeft dat de zaken kunnen worden afgehaald danwel kunnen worden afgeleverd. Het voorgaande geldt zelfs al is de eigendom nog niet overgedragen. Derhalve blijft de wederpartij haar prestatie, de bedongen prijs, verschuldigd ongeacht tenietgaan of achteruitgang van de zaak door een oorzaak die niet aan De Heus kan worden toegerekend. De Heus is gerechtigd om onmiddellijk na voormelde kennisgeving van de beschikbaarstelling der zaken aan de wederpartij de betreffende zaken te factureren.

Art.10 Controle bij afhalen, afleveren.
Bij het afhalen of afleveren van de zaken dient de wederpartij voor zover mogelijk een kwantitatieve en kwalitatieve controle uit te voeren. Indien de wederpartij blijkt dat de geleverde zaken een gebrek vertonen of anderszins niet voldoen aan hetgeen is overeengekomen, dan dient zij De Heus hier terstond op te wijzen en zo nodig maatregelen te nemen ter beperking van de schade.

Art.11 Reclames.
Lid 1. De wederpartij kan op een gebrek in de prestatie van De Heus geen beroep meer doen, indien zij niet binnen tien dagen na factuurdatum bij De Heus terzake schriftelijk heeft geprotesteerd onder nauwkeurige opgave van de aard van het gebrek. Indien de wederpartij binnen voornoemde termijn niet protesteert, verliest zij alle rechten en bevoegdheden die haar op grond van de gebrekkigheid ten dienste stonden.
Lid 2. Indien reclames door De Heus gegrond worden bevonden, dan is zij gerechtigd het gebrek alsnog te herstellen, hetzij een redelijke prijsreductie toe te passen.

Art.12 Prijzen.
Lid 1. Alle opgegeven prijzen in offerten en aanbiedingen zijn richtprijzen.
Lid 2. Prijzen zijn exclusief BTW en af-magazijn.
Lid 3. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs is overeengekomen, behoudt De Heus zich het recht voor om wijzigingen in kostprijsbepalende factoren door te berekenen aan de wederpartij.
Lid 4. Indien de wederpartij een consument is en de verhoging van de bedongen prijs door De Heus plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de wederpartij/ consument het recht, mits terstond na kennisneming van de prijsverhoging, de verstrekte opdracht terug te nemen en te volstaan met het vergoeden van het reeds gepresteerde op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.
Lid 5. De kosten van transport, alsmede van in- en uitladen, worden extra in rekening gebracht.
Lid 6. De emballage is niet bij de prijs inbegrepen en wordt door De Heus afzonderlijk in rekening gebracht. De noodzaak van emballage staat ter beoordeling van De Heus.

Art.13 Betalingsvoorwaarden.
Lid 1. De Heus is gerechtigd vooruitbetaling door de wederpartij van (een deel van) de overeengekomen prijs te verlangen.
Lid 2. De wederpartij dient te betalen op de wijze en in de valuta, zoals tussen partijen is overeengekomen en bij gebreke daarvan in Euro’s.
Lid 3. De door De Heus geleverde zaken dienen contant en bij aflevering te worden betaald. Indien de Heus dit uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen heeft gegeven kan sprake zijn van een betalingstermijn van uiterlijk acht dagen na de datum van levering. De betaling dient binnen voornoemde termijn bijgeschreven te zijn op de bank-/girorekening van De Heus. De vordering van De Heus is daarbij te allen tijde terstond opeisbaar.
Lid 4. De Heus verleent geen korting ingeval van betaling binnen een overeengekomen betalingstermijn.
Lid 5. Kosten door De Heus gemaakt voor rekening van de wederpartij dienen door de wederpartij bij levering, danwel, voorzover van toepassing, bij betaling van de laatste termijn, te worden betaald.
Lid 6. Het is niet toegestaan met een beroep op compensatie of een beweerdelijke tegenvordering betaling op te schorten of achterwege te laten. Voorts schorten reclames de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op.
Lid 7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Lid 8. De wederpartij kan slechts schriftelijk bezwaar maken tegen de factuur binnen acht dagen na factuurdatum.

Art.14 Contractuele rente, kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte en koerswijzigingsschade.
Lid 1. De schadevergoeding, verschuldigd door de wederpartij wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in de contractuele rente van die som over de tijd dat de wederpartij met de voldoening daarvan in verzuim is geweest.
De contractuele rente bedraagt 1,3% per maand, waarbij een gedeelte van een maand gerekend wordt voor een gehele maand. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de contractuele rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
Lid 2. De wederpartij dient voorts te vergoeden de kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
Hieronder vallen de kosten van ingebrekestelling en buitengerechtelijke incassokosten. De kosten worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. De kosten bedragen tenminste 15% van de vordering.
Lid 3. Het voorgaande laat onverlet het recht van De Heus op vergoeding van de schade die zij heeft geleden, doordat na het intreden van het verzuim de koers van het geld tot betaling waarvan de verbintenis strekt, zich ten opzichte van die van het geld van één of meer andere landen heeft gewijzigd. Eén en ander met inachtneming van artikel 6:125, lid 2 BW.

Art.15 Eigendomsvoorbehoud.
Lid1. De Heus behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien De Heus in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de wederpartij, door de wederpartij te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt deze voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van De Heus geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die De Heus tegen de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van haar verplichtingen jegens De Heus.
Lid 2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde onder lid 6 van dit artikel.
Lid 3. Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt De Heus zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in artikel 3:92 lid 2 BW opgenoemde, die De Heus dan uit welken hoofde dan ook nog tegen de wederpartij mocht hebben.
Lid 4. De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van De Heus te bewaren. De wederpartij is verplicht, de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffing en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan De Heus op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars van de zaken uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra De Heus te kennen geeft dit te wensen, door de wederpartij aan haar worden verpand op de wijze, aangegeven in artikel 3:329 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van De Heus tegen de wederpartij.
Lid 5. Indien de wederpartij met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens De Heus tekortschiet of De Heus goede grond geeft te vrezen dat zij in die verplichting zal tekortschieten, is De Heus gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. De wederpartij dient De Heus alsdan in de gelegenheid te stellen de zaken terug te nemen. Zij dient De Heus te allen tijde toegang te verschaffen tot deze zaken. Na terugneming zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.
Lid 6. Het is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij verkoop op krediet is de wederpartij verplicht van haar afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.
Lid 7. De wederpartij verbindt zich, vorderingen die zij tegen haar afnemer verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Heus.
De wederpartij verbindt zich verder bedoelde vorderingen, zodra De Heus de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen de wederpartij.

Art.16 Annulering.
Lid 1. De wederpartij is gerechtigd op elk door haar gewenst ogenblik, voorafgaande aan de levering van het verkochte, de overeenkomst te beëindigen, De Heus heeft alsdan recht op 50% van de overeengekomen koopprijs als schadevergoeding.
Lid 2. Indien de wederpartij een consument is, bedragen de annuleringskosten 10%.
Lid 3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 laat onverlet de bevoegdheid van De Heus vergoeding te vorderen van de volledige door haar ten gevolgen van de annulering geleden schade.

Art.17 Aansprakelijkheid.
Lid 1. De Heus aanvaardt aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
Lid 2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de onderhavige koopprijs, met een absoluut maximum van € 25.000,–, (ZEGGE VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO).
Lid 3. In afwijking van lid 1 en 2 aanvaardt De Heus geen aansprakelijkheid voor schade wegens overschrijding van de leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de wederpartij.
Lid 4. De Heus is ingeval van de hierboven bedoelde schade verplicht onverwijld de nodige maatregelen te nemen om deze te beperken. Zij is gerechtigd de betaling van schadevergoeding te voorkomen door de voor schadevergoeding in aanmerking komende gevolgen van de gemaakte fouten voor eigen rekening te nemen, mits dit afdoende en binnen redelijke termijn geschiedt.
Lid 5. Ingeval van een onrechtmatige daad van De Heus of van haar ondergeschikten is De Heus slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot de betreffende maxima in de verzekeringspolis.
Lid 6. De Heus is niet aansprakelijk wegens schending van rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke door of vanwege de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
Lid 7. De Heus is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
Lid 8. Wordt bij de uitvoering van de overeenkomst door gevaarlijke stoffen schade aan een derde toegebracht door De Heus of door een persoon of zaak warvoor zij aansprakelijk is, dan is de wederpartij verplicht deze schade aan de derde te vergoeden.
Lid 9. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of door de rechter aan te wijzen gevallen van grove schuld van De Heus of haar leidinggevende ondergeschikten.
Lid 10. Elke aansprakelijkheid van De Heus vervalt indien de wederpartij niet binnen één jaar na de datum van de schadeveroorzakende gebeurtenis schriftelijk met redenen omkleed aan De Heus te kennen heeft gegeven aanspraak op schadevergoeding te maken. Het voorgaande geldt tenzij een wettelijke regel van dwingend recht anders bepaalt.

Art.18 Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)
Lid 1. Gedurende overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van De Heus opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door De Heus niet mogelijk is, langer duurt dan dertig dagen zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Lid 2. Indien De Heus bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd voor hetgeen reeds is gepresteerd c.q. hetgeen te presteren is, afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Lid 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan De Heus zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen het niet of gebrekkig functioneren van de zaken, zoals bijvoorbeeld kranen, die De Heus gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, weersomstandigheden zoals regen en vorst, invoerproblemen, stakingen en tekortkomingen van leveranciers en transporteurs van De Heus, welke tot gevolg hebben dat De Heus haar verplichtingen jegens de wederpartij niet kan nakomen.

Art.18 Verplichtingen van de wederpartij.
Lid 1. De wederpartij is gehouden aan De Heus al die informatie te verstrekken welke voor nakoming door De Heus noodzakelijk is.
Lid 2. Indien de wederpartij wordt gevormd door afzonderlijke personen die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk. Onder personen zijn mede begrepen rechtspersonen.
Lid 3. Indien De Heus dit verlangt, is de wederpartij verplicht tot het stellen van zekerheid voor de voldoening van haar verbintenis. De aangeboden zekerheid moet zodanig zijn, dat de vordering en, zo daartoe gronden zijn, de daarop vallende rente, kosten en de eventuele wegens niet nakoming verschuldigde schadevergoeding, behoorlijk gedekt zijn, zodat De Heus daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Is de gestelde zekerheid door een niet aan de wederpartij toe te rekenen oorzaak onvoldoende geworden, dan is de wederpartij verplicht haar aan te vullen of te vervangen.

Art.19 Vertegenwoordiging.
Indien voor de wederpartij een vertegenwoordiger optreedt, is deze onverminderd de aansprakelijkheid van de wederpartij tegenover De Heus aansprakelijk als ware hij zelf de wederpartij.
Blad 7

Art.20 Rechts- en forumkeuze.
Lid 1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Van eventuele geschillen zal in eerste aanleg de Rechtbank te Dordrecht kennis nemen.
Lid 2. Ingeval de wederpartij een consument is, dan kan zij gedurende een maand nadat De Heus zich schriftelijk jegens haar op het beding onder lid 1 heeft beroepen alsnog kiezen voor de volgens de wet bevoegd rechter.
—————————————————————————————————————————————————————————————————–

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Veldhuijzen, Schep & Nuiten Advocaten te Oud-Beijerland. Zij behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor. Het is zonder schriftelijke toestemming van Veldhuijzen, Schep & Nuiten Advocaten niet toegestaan bepalingen of gedeelten daarvan over te nemen.

Agenda

Bezoek ons en bekijk de Boxer Agri producten op de volgende evenementen

Your tractor's best friend

Garantie

Alle Boxer Agri producten zijn standaard voorzien van 12 maanden fabrieksgarantie. Voor service en onderhoud kunt u zich richten tot een dealer bij u in de regio. Hiermee garanderen wij persoonlijk contact en een vertrouwd gezicht. Indien u meer informatie wenst te ontvangen van een bepaald product, neem dan gerust contact met ons op.

Onderhoud & Onderdelen

Vanwege haar omvang handelt De Heus rechtstreeks met de fabrikant. Dit garandeert korte lijnen en razendsnelle levering. Ons bedrijf, gelegen nabij Rotterdam, beschikt over een moderne werkplaats, grote voorraad reserveonderdelen en nieuwe machines. Een Europees dealernetwerk verzekert altijd een verkoop- en steunpunt bij u in de regio. Onze medewerkers voorzien u graag van deskundig advies.

Prijs & kwaliteit

Achter Boxer Agri staat familiebedrijf P. de Heus & Zonen Greup BV. Een bedrijf met bijna honderd jaar ervaring en expertise op het gebied van tractoren, wielladers en werktuigen. Alle modellen in het uitgebreide Boxer-gamma hebben een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Hierdoor kunt u iedere dag van het jaar vertrouwen op uw Boxer machine. Kom lang en overtuig uzelf.

Crafted by B.made